OVK & Energideklaration

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Riksdagen har bestämt att ägare till flerbostadshus och liknade fastigheter regelbundet ska genomföra funktionskontroll av ventilationssystemet, den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Boverket är tillsynsmyndighet för denna  plan- och bygglag. Ventilationskontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant som återkommer i olika intervall. Dessa intervall beror på faktorer såsom ventilationstyp och fastighetstyp. De byggregler som den certifierade besiktningsmannen förhåller sig till är samma byggregler som gällde då fastigheten beviljats bygglov. Varför denna lag verkställdes år 2006 var pga att många byggnader inte höll måttet sett ur ett ventilationsperspektiv. Det är av otroligt stor vikt att ventilationen är bra i byggnader man befinner sig i under en längre period. Målet med funktionskontrollanten är attt utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Efter en genomförd kontroll, får byggnaden ett betyg från A-F där F är underkänt ventilationssystem. Ett underkänt system måste åtgärdas inom byggnadsnämndens tidsbestämmelser och det är fastighetsägarens ansvar att problemet åtgärdas. Om detta inte görs kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett föreläggande vid vite. Kontrollanten kan även ge förslag på förbättringar för ventilationssystemet, dessa råd behöver dock ej fastighetsägaren ta hänsyn till.

Här nedan listas några intervaller för olika byggnader med olika system:

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Energideklaration – CEX

Denna typ av deklaration infördes för att gynna effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader – väldigt likt OVK. Denna lag infördes också år 2006, och det är Boverket som tar fram föreskrifter och granskar att lagen följs. Precis som för OVK, är det fastighetsägaren som ansvarar för att energideklarationen görs, och denna ska göras:

  • innan försäljning av en fastighet
  • vid uthyrning av en fastighet
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten
  • senast två år från det att en ny byggnad har tagits i bruk

Energideklarationen görs av en oberoende energiexpert som på uppdrag av en  fastighetsägare kartlägger och dokumenterar byggnadens energianvändning. Mer specifikt, finns uppgifter om husets uppvärmda area, hur mycket energi som går till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, och om radonmätning utförs finns uppmätt värde antecknat i protokollet. Precis som OVK har energideklaration en betygskala. Denna sträcker sig från A-G (För CEX gjorda efter 1 januari 2014) där A är den bästa klassen. En energideklaration är giltig i 10 år.

Det finns byggnader som inte behöver energideklareras som exempelvis fritidshus bestående av högst två bostäder, fristående byggnader med en användbar golvarea som understiger 50 kvadratmeter och ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring.